Aleli

Telesne ćelije sadrže diploidan broj kromosoma odnosno dve garniture kromosoma pri čemu jedna vodi poreklo od majke, a druga od oca. Kromosomi su u telesnim (somatskim) ćelijama udruženi u parove koji se nazivaju homologi kromosomi (jedan kromosom iz para se dobija od majke, a drugi od oca). Geni se nalaze na kromosomima i to na tačno određenom mestu nazvanom genski likus. Geni koji zauzimaju ista mesta na homologim kromosomima su aleli. Aleli su različiti oblici jednog istog gena. Geni koji obrazuju alele nazivaju se polimorfni (poly=više; morpha = oblik). Geni koji ne mutiraju (ne menjaju se) tako da imaju samo jedan oblik su monomorfni (njih ima oko 70% kod čoveka). Telesna ćelija uvek sadrži par alela jednog gena jer sadrži i par kromosoma na kojima se nalaze ti geni.

Advertisements